Позитивно творческо израстване (Не на страха и агресията)

Друг от проектите му е „Позитивно творческо израстване/ Не на страхът и агресията“ и създадена изцяло в обществена полза фондация Галатея. Резюме на този проект ще откриете в следващите редове. Проектът достига до 300 училища, като учениците го приемат с вдъхновение и много бързи резултати. Въпреки това проектът е спрян, а ivomir е официално обявен за човек с „тежък психичен проблем с преживяна загуба на свое дете“, който по професия е „практикуващ автомонтьор“ (една от малкото професии, които ivomir никога не е работил 🙂 ). Това официално становище на психологическата общност можете да прочетете ТУК. Вследствие на становището „Господари на ефира“ даряват Златен скункс за спирането на проекта от училищата.

РЕЗЮМЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ: „Позитивно творческо израстване”

ЦЕЛ на проекта: постигане на единство и приемственост между висшето и средното образование. Създаване на предпоставка за промяна на мисленето у младите хора в посока осъзнаване на себе си, ценностите и въвличане в дейности за реализирането им.

УЧАСТНИЦИ в ПРОЕКТА: студенти психолози и педагози, ученици ІХ-ХІІ клас, педагози, педагогически съветници и др., имащи отношение и връзка с висшето и средното образование

СЪДЪРЖАНИЕ и ОРГАНИЗАЦИЯ на ПРОЕКТА: провеждане на беседи от студенти, включващи темите: страх, агресия, самооценка, убеждения и утвърждения, взаимоотношения, наркотици, правата на детето, при периодичен контрол, от членове на РИО в съответния град, в присъствието на психолог, директор на училището и супервайзор. Проектът се осъществява със съгласието на: родител, директор на училището, представител на Регионален Инспекторат на Образованието. Последното се удостоверява с декларации за съгласие.

Занятията се провеждат в течение на учебната година, в гимназиален етап на обучение, в часовете, разрешени от директора на съответното училище.

Проектът стартира със сформиране на екип от студенти с хуманитарна насоченост, които да подпомагат развитието на децата и взаимоотношенията им със заобикалящия ги свят. Те представят на учители в училищата иновационни методи, които да ползват при работата си за повишаване самооценката на учениците, за по-голяма увереност в индивидуалните им способности, за редуциране и преодоляване на страхове и проблемни ситуации.

Като алтернатива се предлага: творчество с цел ангажиране вниманието на учениците с дейности, развиващи позитивни ценности, естетическо чувство, екипност и мотивация; Оптимални условия за поощряване на детската творческа активност и изяви; Гарантиране на всички участници на равни възможности за изява на творческите им умения, въображение и фантазия; Организиране на конкурси, изложби, фестивали; Отпечатване на пощенски картички, книги, материали, които да се разпространяват с благотворителна цел и средствата да се даряват на деца с нужди или в неравностойно положение;

Ангажиране на родители, педагози и психолози в процеса на трансформиране на агресията в творчество.

 Понижаване нивото на агресия и противообществени прояви сред децата: Ползване на центрове във всяко населено място, което да служи като място за консултации на деца и родители, а също и подпомагане при разрешаването на лични проблеми; места, където могат да се обърнат към специалисти; Стимулиране на позитивното мислене у децата и способността им да се изправят пред нови предизвикателства; Запознаване на децата с техните права и изграждане на европейско самосъзнание;

Оценяване напредването на проекта и неговото влияние върху участниците и обществото ще се осъществява чрез ежемесечни срещи, посветени на оценката за развитието на проекта и  за това как се чувства всеки отделен участник, вършейки своята работа; водене на дневник; разговори за хода на проекта и евентуалните проблеми с учители, родители, приятели, хора от местната общественост.

Популяризирането на резултатите, опита  и крайните продукти на проекта ще се реализира чрез брошури, табла, интернет страница на проекта, връзка с медиите, срещи с институции и др..

Като специални мерки, възнамеряваме да включим деца (до 18 год) със СОП /специални образователни нужди /в сътрудничество с експертите от Регионалните инспекторати по образованието, деца (до 18 год.) в тежко социално и материално положение, насърчаване участието на деца от малцинствен етнически произход и др.

МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Социално-икономическата ситуация в страната в момента е такава, че налага с приоритетна ангажираност да насочим вниманието си и акцентираме усилията си върху съществуващата „празнина” между висшето и средно образование. Налице е липсата на възможност за реализация на практика при студентите и в същото време отчайващи по интензитет негативни прояви и неадаптивно поведение у учениците. Нашата идея е да постигнем разрешение на двата налични проблема, чрез тяхното съчетаване – възможност за практика на студентите, които ще реализират наученото в разрешаване на конкретни проблемни ситуации на близките им по възраст ученици.

При конкретизиране на ситуацията на преден план излизат и редица обществени и икономически проблеми в средата, където предлагаме да се осъществи проекта. В условията на делегирани бюджети, оказва се, малко са училищата, които имат възможност да заплащат за предлаганата от нас програма, особено в частта подготовка на самите преподаватели – иновационни техники на преподаване, справяне със среса, мотивация и др. Нашето безвъзмездно предложение, би дало възможност за реализация на всичко това в един възможен вариант в национален план.

Проектът ще помогне на индивидуално развитие на учениците, професионалното развитие на студентите, ще сформира социални умения във всички участници.

Проектът ще спомогне за реализиране на целите в живота на учениците и студентите. Усвояването на нови компетентности ще доближи участниците към тях.

Промяната в мисленето на подрастващото поколение ще даде нова визия в очакванията и надеждите за просперитет на страната ни. До голяма степен това като резултат от реализирането на проекта, зависи именно от самите участниците в него.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: Проектът се осъществява безвъзмездно, като се използва за стаж на студентите, провежда се в свободните часове на класният ръководител, с което не се ангажират допълнителни часове в системата за средно образование и се осигурява на доброволни начала от организаторите, изпълнителите и участниците.

ИНСТИТУЦИИ, включени в ПРОЕКТА: МОМН, Регионални инспекторати по образованието в цялата страна, всички Средно общообразователни училища, Местни и регионални администрации, Висши учебни заведения и всички останали, изявили желание за участие и съпричастност!

АДЕКВАТНОСТ НА ПРОЕКТА:  за мотивирането на студентите, доброволци в проекта предлагаме:

Участие в международен академичен обмен на първите трима участници, показали отлични резултати, документирано от периодичните проверки и предложение за класиране от супервайзорите, преподаватели-ръководители екипи на студенти от съответния ВУЗ.
Предложение за работа в страната на останалите в класирането участници-студенти. Трудовата практика като психолози, педагози и социални работници, на които ще се осъществява в изградени центрове в общински сгради, подходящи за развиване на съответната дейност – работа с нови кандидати-студенти от местни ВУЗ и училища.
Възможност за ученици, изявили се в процеса на осъществяване на проекта и показали особено добро владеене на преподаваната материята и доказали се в практическото приложение на наученото – да придобият правото за прием във ВУЗ без приемен изпит, в съответни специалности – психология, педагогика или социална педагогика, според показаните резултати и изявена насоченост, удостоверена с предложение на супервайзорите и одобрение на Министъра на МОМН.

ТЕЗИ НАШИ ВИЖДАНИЯ НЕКА СЕ СЧИТАТ КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО СИСТЕМАТА ЗА СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ И НОВИЯ ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!

Ето и какво още можете да откриете за проекта: Програма;Дискусионна програмаНаръчник приложение 1Наръчник приложение 2Стаж за студенти 1 , Стаж за студенти 2.

Книгата – наръчник и учебник за учениците в проекта е „Пътеводител за тийнейджъра и ученика“ – всички деца я получават безплатно.

Позитивно творческо израстване (Не на страха и агресията)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото

Pin It on Pinterest